پردیس بین الملل پردیس بین الملل

یک روز زمستانی برفی در دانشگاه خوارزمی
صعود موفق تیم انجمن کوهنوردی دانشگاه خوارزمی به قله شیرکوه یزد

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

پردیس بین الملل پردیس بین الملل