آیین نامه ها و مقررات آموزشی آیین نامه ها و مقررات آموزشی

آیین‌نامه‌ آموزشی دکتری تخصصی PHD

آیین‌نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد

 آیین نامه زبان انگلیسی: ​

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در زمینه حد نصاب نمرات زبان خارجی این نمرات مورد تصویب قرار گرفته اند:

 

  • آزمون TOEFL حدنصاب 450
  • آزمون TOLIMO حدنصاب 450
  • آزمون IELTS حدنصاب 5.5
  • آزمون MSRT حد نصاب 50
  • آزمون زبان دانشگاه تهران 60
  • آزمون زبان دانشگاه خوارزمی KELT حدنصاب 60