منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه انضباطی دانشجویی مخصوص امتحانات

 

تخلف:

 • نقض مقررات جلسه امتحان و هرآنچه که موجب افزايش دانسته هاي دانشجو نشود که اعم مصاديق عبارتند از: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه يادداشت،موبايل، ام پي تري پلير، ماشين حساب و... (مگر با مجوز استاد مربوطه).
 • نوشتن اسم غير واقعي روي برگه امتحاني.
 • ترک جلسه امتحان پس از رويت سؤالات و قبل از امضاي ليست حضور و غياب.
 • فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود يا کمک به ديگران براي پاسخگويي به سؤالات.
 • در صورت تکرار تخلف، تنبيه به يکي از تنبيهات بندهاي 10 تا 12 قابل تشديد است.
 • متخلف به يکي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محکوم مي­شود.

 

 

تقلب:

 • استفاده از هر آنچه که دانسته­هاي دانشجو را در جلسه امتحان افزايش داده يا موجب تغيير نمره درس مربوطه شود و مصاديق آن عبارتند از: استفاده غير مجاز از کتاب، جزوه، يادداشت، ماشين حساب، تلفن همراه، ام پي تري پلير و...
 • متخلف به تنبيه مندرج در بند 7 ماده 5 و يکي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محکوم مي­شود درصورت تکرار، تنبيه به بند 7 و يکي از بندهاي 11 تا 14 قابل تشديد است.
 • خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحاء ورقه و پاره کردن آن
 • متخلف به تنبيه مندرج در بند 7 و يکي از تنبيهات مندرج در بندهاي 12-10 ماده 5 آيين­نامه انضباطي دانشجويي محکوم ميشود.
 • فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان
 • متخلف به تنبيه مندرج در بند 7 ماده 5 و يکي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 14 محکوم ميشود.
 • شرکت به جاي ديگري در امتحان
 • متخلف به يکي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 14 محکوم ميشود.

 

تنبيهات:

کميته هاي انضباطي مي توانند پس از رسيدگي به تخلفات گزارش شده در صورت احراز انجام تخلف/تقلب تنبيهاتي را از ميان تنبيهات زير اعمال کنند.

 1. احضار و اخطار شفاهي
 2. تذکر کتبي بدون درج در پرونده دانشجو
 3. توبيخ کتبي بدون درج در پرونده دانشجو
 4. تذکر کتبي و درج در پرونده دانشجو
 5. توبيخ کتبي و درج در پرونده دانشجو
 6. حذف درس مربوط به تخلف
 7.  دادن نمره 25/0 در درس يا امتحان مربوط به تقلب
 8.  محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يک ماه تا طول مدت باقيمانده از تحصيل
 9.  دريافت خسارت از دانشجو در مواردي که تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
 10.  ممنوعيت انتخاب بيش از 8  واحد در ترم آينده (با در نظر گرفتن مفاد آيين­نامه آموزشي براي مقاطع مختلف)
 11.  منع موقت از تحصيل به مدت يک نيمسال بدون احتساب سنوات
 12.  منع موقت از تحصيل به مدت يک نيمسال با احتساب سنوات
 13.  منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
 14.  منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
 15. تغيير محل تحصيل دانشجو در واحدهاي منطقه