منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه مصاحبه با جاماندگان از مصاحبه دکتری پردیس بین‌الملل **به‌روز رسانی می‌شود

interview-reparat

برنامه مصاحبه با جاماندگان از مصاحبه های دکتری به شرح زیر اعلام می شود:
 • ژئومورفولوژی سیزده تیرماه ساعت هشت صبح در دانشکده علوم جغرافیایی طبقه چهارم
 • رفتار حرکتی روز سیزده تیرماه ساعت هشت صبح در دانشکده تربیت بدنی
 • فیزیولوژی ورزشی  روز سیزده تیرماه ساعت هشت صبح در دانشکده تربیت بدنی
 • مدیریت ورزشی  روز سیزده تیرماه ساعت هشت صبح در دانشکده تربیت بدنی
 • آب و هواشناسی روز دوازدهم تیرماه ساعت نه صبح در دانشکده جغرافیا طبقه چهارم گروه جغرافیا
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری  روز چهاردهم تیرماه ساعت ده صبح در دانشکده جغرافیا 
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی روز چهاردهم تیرماه ساعت ده صبح در دانشکده جغرافیا
 • رشته روانشناسی سلامت  سیزده تیرماه ساعت هشت صبح در دانشکده روانشناسی (تهران، دانشگاه خوارزمی، ساختمان سمیه)
 • رشته بیومکانیک ورزشی و آسیب شناسی سیزده تیرماه ساعت هشت صبح الی دوازده در دانشکده تربیت بدنی (شهید کشوری)
 • رشته روانشناسی عمومی چهاردهم تیرماه ساعت سیزده الی شانزده در ساختمان سمیه طبقه هشتم
 • رشته حقوق خصوصی چهاردهم تیرماه ساعت یازده الی سیزده در دانشگاه خوارزمی، ساختمان سمیه، گروه حقوق خصوصی
 • رشته جامعه شناسی نوزدهم تیرماه ساعت نه صبح در ساختمان پردیس
 • رشته حقوق جزا و جرم شناسی بیستم تیرماه ساعت سیزده و سی دقیقه الی چهارده و سی دقیقه  در ساختمان پردیس
 • رشته مهندسی صنایع پانزدهم تیرماه ساعت نه الی یازده صبح در ساختمان پردیس
 • رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بیستم تیرماه ساعت ده الی دوازده صبح در ساختمان پردیس
 • رشته برنامه ریزی درسی هفدهم تیرماه ساعت سیزده الی چهارده در ساختمان پردیس
 • رشته فلسفه تعلیم و تربیت هجدهم تیرماه ساعت ۹ در دانشگاه خوارزمی ساختمان سمیه طبقه هشتم دانشکده علوم تربیتی
 • رشته مشاوره بیستم تیرماه ساعت چهارده الی پانزده و سی دقیقه در ساختمان پردیس
 • رشته مدیریت منابع انسانی هجدهم تیرماه ساعت ۹ الی ۱۲ در دانشکده مدیریت
 • رشته مدیریت رفتار سازمانی هجدهم تیرماه ساعت ۹ الی ۱۲ در دانشکده مدیریت
 • رشته مدیریت آموزشی هجدهم تیرماه ساعت یازده در دانشکده مدیریت
 • رشته مدیریت آموزش عالی هجدهم تیرماه ساعت یازده در دانشکده مدیریت
 • رشته زبان و ادبیات فارسی هفدهم تیرماه ساعت ۹ الی ۱۴ در ساختمان دانشکده ادبیات دفتر گروه ادبیات فارسی 
 • رشته روابط بین‌الملل بیستم تیرماه ساعت ۱۴ الی ۱۵۳۰  در ساختمان سمیه دانشکده حقوق

 

آدرس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی: تهران بلوار میرداماد، خیابان حصاری ، خیابان کوشا، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی