مدیران گروه‌های پردیس بین‌الملل مدیران گروه‌های پردیس بین‌الملل

 

مدیران گروه‌های آموزشی پردیس بین‌الملل

گروه آموزشی مدیر گروه ایام حضور و اطلاعات تماس
مدیریت منابع انسانی دکتر اکبر حسن پور  
مدیریت آموزشی دکتر حسن رضا زین آبادی  
مدیریت کسب و کار MBA دکتر حسن رنگریز  
مدیریت بازرگانی دکتر حسین نوروزی  
مدیریت فناوری اطلاعات دکتر امیررضا ابطحی  
روانشناسی بالینی دکتر جعفر حسنی  
حقوق خصوصی دکتر بهرام تقی پور  
حقوق جزا دکتر امیر وطنی  
کامپیوتر دکتر میرمحسن پدرام  
علم اطلاعات و دانش شناسی  دکتر داریوش علیمحمدی  
جامعه شناسی دکتر سید حسین سراج زاده  
زبان انگلیسی دکتر کامران احمدگلی  
مهندسی عمران دکتر نیما حیدرزاده  
علوم سیاسی دکتر احمد بستانی  
روابط بین الملل دکتر فریده محمد علی پور  
مهندسی صنایع دکتر محمد محمدی  
فیزیولوژی ورزشی دکتر حمید رجبی  
رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دکتر فرهاد قدیری  
آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی دکتر علی عباسی  
تاریخ دکتر میرهادی حسینی  
زیست شناسی  دکتر محمد طهماسب  
جغرافیای طبیعی دکتر امیر کرم  
جغرافیای انسانی دکتر احمد زنگانه  
سنجش از دور  دکتر جواد سدیدی  
جغرافیای سیاسی دکتر عطااله عبدی فتح آباد  
زمین شناسی  دکتر مهدی تلخابلو 1