ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
31
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
32
فرهاد قدیری
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
33
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
34
قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
35
رضا قریبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
36
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
37
امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
38
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
39
حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
40
مریم مقدسین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
41
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
42
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
43
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
44
یزدان منصوریان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
45
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
46
خسرو منطقی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
47
(مرتضی (مهران منطـقی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
48
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
49
دکتر علی موحد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50
دکتر رودابه سادات موذنی پور اصیل
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
51
سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
52
سید فرید موسوی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار
53
فرزان مومنی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
54
اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
55
مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
56
بهزاد مهرابی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
57
حسـن مهـدیان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
58
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
59
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
60
دکتر علیرضـا مـرادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی