عضویت در گروه تلگرامی انجمن عضویت در گروه تلگرامی انجمن

دانشجویان محترم رشته های مدیریت می توانند برای عضویت در گروه تلگرامی انجمن علمی مدیریت از این لینک استفاده کنند.