ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
31
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
32
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
33
دکتر قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
34
رضا قریبی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
35
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
36
امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
37
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
38
دکتر حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
39
مریم مقدسین
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
40
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
41
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
42
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
43
یزدان منصوریان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
44
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
45
خسرو منطقی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
46
(مرتضی (مهران منطـقی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
47
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
48
دکتر علی موحد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
49
دکتر رودابه سادات موذنی پور اصیل
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
50
سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
51
فرزان مومنی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
52
دکتر سلمان مهاجر مازندرانی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
53
دکتر سید حسین مهاجری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
54
اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
55
مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
56
بهزاد مهرابی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
57
حسـن مهـدیان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
58
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
59
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
60
دکتر علیرضـا مـرادی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی